Stadgar

Stadgar

Stadgar för Stiftelsen för njursjuka

Med ändringar avseende säte, beslutförhet och röstningsregler, fastställd vid styrelsesammanträde 2009-05-26.

§ 1

Stiftelsen har tillkommit i samband med Paul Frankenius 50 års dag.

§ 2

Stiftelsens namn skall vara Stiftelsen för njursjuka

§ 3

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att genom utdelning av bidrag främja följande:
– Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka
– Vetenskaplig forskning

§ 4

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse, som har sitt säte i Göteborg. Styrelsen skall bestå av 3-6 ledamöter.

Beslut om förändringar av ledamöter i styrelsen fattas av styrelsen.

Beslut kan fattas när majoriteten av styrelsen är eniga.

§ 5

Styrelsen har att förvalta stiftelsens tillgångar. Över förvaltningen skall föras särskilda räkenskaper, vilka skall avslutas per kalenderår. Räkenskaperna skall granskas av revisor som styrelsen utser.

§ 6

Av avkastningen skall minst 80% delas ut i form av bidrag till en eller flera mottagare. Med avkastning avses stiftelsens redovisade nettovinst, d.v.s inklusive realisationsvinster.
Stiftelsen kan även dela ut det tillskjutna fondkapitalet. Denna utdelning kan årligen maximalt uppgå till 10% av det tillskjutna fondkapitalet.

§ 7

Stiftelsens styrelse skall ha till uppgift att vid protokollförda sammanträden utse bidragstagare.

§ 8

Ändring av dessa stadgar beslutas av styrelsen med godkännande av revisorn. Ändring av bestämmelserna i §3 angående Stiftelsens ändamål, får ej göras utan godkännande av tillsynsmyndigheten.