Ekonomiskt stöd

Ekonomiskt stöd

Njurstiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Att drabbas av kronisk njursvikt är ett hårt slag i sig. Dessutom är det mer regel än undantag att dialyspatienter inte klarar av att arbeta. Därför drabbas många även ekonomiskt och tvingas leva med hårt pressad ekonomi.

Kriterier

Samtliga kriterier krävs för att styrelsen ska göra en prövning av ditt fall (klicka på rubriken för att läsa mer):

Låg inkomst

Ensamstående
Högst 193 200 kr

Gifta/sambo
193 200 kr + 48 300 kr = 241 500 kr

Gifta/sambo med hemmavarande minderårigt barn
241 500 kr + ytterligare ett prisbasbelopp per minderårigt barn

Låg gemensam förmögenhet

Högst ett prisbasbelopp 48 300 kr

Njursjuk eller njurtransplanterad

Med njursjuk person avses sådan person som lider av kronisk svår njursvikt och därför är i behov av dialysbehandling eller är njurtransplanterad.

Utan hjälp från Njurstiftelsen skulle jag inte haft råd att betala mina mediciner, nödvändig läkarvård och sjukresor

Eva, 71 år

Med bidrag från Njurstiftelsen kunde jag köpa en ny dator för att hålla kontakt med yttervärlden.

Tina, 39 år

Tack vare bidraget från Njurstiftelsen har jag nu råd att köpa nya glasögon.

Gun-Britt, 76 år

Njurstiftelsen har med sitt bidrag gett mig möjligheten att handikappanpassa min bil.

Morgan, 37 år (dubbelt underbensamputerad)

Ansök om bidrag

Ansökan bör om möjligt fyllas i av eller i samråd med kurator/ läkare eller ansvarig sjuksköterska på den njuravdelning där sökanden behandlas.

Sökandens sjukdomstillstånd ska därvid intygas under rubriken Skäl för bidrag i formuläret med angivande av namn på intygande kurator/läkare eller ansvarig sjuksköterska.

Handläggningstid

Efter skickad ansökan är vår handläggningstid 2-4 veckor.