Varje år delar Stiftelsen för Njursjuka ut stipendier för att hjälpa njursjuka personer med njursvikt att förbättra sin situation. Har du dialysbehandling, är du nyligen njurtransplanterad och har en svår ekonomisk situation, kan vi kanske hjälpa dig. Stiftelsen stödjer också patientnära vetenskaplig forskning.

Ekonomiskt stöd till behövande personer som blivit njursjuka

Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under sådana knappa ekonomiska förhållanden att det ekonomiska avbräck som sjukdomen förorsakar gör att de inte har möjlighet att, eller med stora svårigheter, kan försörja sig. Dessa svårigheter kan bero på sjukdomen i kombination med allmänt låg bruttoinkomst och ingen eller mycket begränsad förmögenhet eller andra tillkommande omständigheter (ex vis stor försörjningsbörda, närståendes sjukdom).

Vid styrelsens prövning skall med ”knappa ekonomiska förhållanden” avses en årlig bruttoinkomst understigande fyra prisbasbelopp (år 2015 178,000 kr) och en nettoförmögenhet som understiger ett prisbasbelopp (år 2015 44,500 kr). Med ”njursjuk” person avses sådan person som lider av kronisk svår njursvikt och därför är i behov av dialysbehandling eller njurtransplantation.