Stiftelsen kan ge ekonomiskt bidrag till njursjuka personer med kroniskt svår njursvikt som lever under sådana knappa ekonomiska förhållanden att det ekonomiska avbräck som sjukdomen förorsakar gör att de inte har möjlighet att, eller med stora svårigheter, kan försörja sig. Dessa svårigheter kan bero på sjukdomen i kombination med allmänt låg bruttoinkomst och ingen eller mycket begränsad förmögenhet eller andra tillkommande omständigheter (ex vis stor försörjningsbörda, närståendes sjukdom).

Vid styrelsens prövning ska med ”knappa ekonomiska förhållanden” avses en årlig bruttoinkomst uppgående till högst fyra prisbasbelopp (år 2017 179 200 kr) och en nettoförmögenhet som uppgår till högst ett prisbasbelopp (år 2017 44 800 kr). Med ”njursjuk” person avses sådan person som lider av kronisk svår njursvikt och därför är i behov av dialysbehandling eller är njurtransplanterad.

I samtliga fall krävs för bidrag:

-Låg inkomst (ensamstående årlig bruttoinkomst högst 179 200 kr, gifta/sambos 179 200 + 44 800 = 224 000 kr; gifta/sambo med hemmavarande minderårigt barn 224 000 kr – ytterligare ett prisbasbelopp per minderårigt barn),

– Låg gemensam förmögenhet (högst ett prisbasbelopp, f n 44 800 kr) och att

– sökanden har njursvikt eller är njurtransplanterad.

ANSÖKAN

Ansökan nedan bör om möjligt fyllas i av eller i samråd med kurator eller läkare på den njuravdelning där sökanden behandlas. Sökandens sjukdomstillstånd ska därvid intygas under rubriken ”Skäl för bidrag” i formuläret nedan med angivande av namn på intygande kurator /läkare.

 

 

Fields marked with an * are required

CIVILSTÅND

Äger du eller är du delägare i fastighet?

Äger du ensam eller tillsammans med annan bostadsrätt?