anderschristensson

Anders Christensson, överläkare och chef vid sektionen för njurmedicin vid Skånes
universitetssjukhus. Många njursjuka drabbas dubbelt i form av hjärtsjukdom. Även
lättare påverkan på njurfunktionerna är en riskfaktor för död i hjärtkärlsjukdom.
Anders forskningsprojekt syftar till att beskriva sambandet mellan njursjukdom och
hjärtsjukdom, i syfte att minska sjukligheten hos patienter som redan är njursjuka.
Ansökan beviljas med 100 000 kronor.

 

daniel-espes

Daniel Espes, läkare inom internmedicin och endokrinologi vid Akademiska Sjukhuset
i Uppsala. Diabetes är den enskilt vanligaste orsaken till kronisk njursvikt och behov
av dialys i västvärlden. Syrebrist i njuren har en nyckelroll vid utvecklandet av njurskada.
Daniel medverkar i en klinisk interventionsstudie som syftar till att skydda njurfunktionen
hos patienter med typ 1-diabetes genom att sänka nivåerna av sköldkörtelhormon med
tyreostatika. Ansökan beviljas med 140 000 kronor.

 

ingela-fehrman-ekholm

Ingela Fehrman Ekholm, överläkare vid transplantationskirurgiska kliniken vid Karolinska
Universitetssjukhuset i Huddinge. Njurtransplantation med levande donatorer ger bäst
resultat och ökar möjligheten till fler njurbyten. Idag är hälften av givarna anonyma och
okända för mottagaren. I Sverige är de anonyma donatorerna ganska unga. Ingela ska
tillsammans med kollegor undersöka hur de anonyma donatorerna upplevt sin donation
och hur de mår idag. Ansökan beviljas med 80 000 kronor.

 

emelie-westergren

Emelie Westergren, ST-läkare vid Njurmedicinska kliniken på Karolinska sjukhuset
i Solna. Så kallad IgA-nefrit är den vanligaste formen av njurinflammation och en
vanlig orsak till njursvikt som ofta drabbar unga vuxna. Tillsammans med två handledare
genomför Emelie ett doktorandprojekt under hösten 2016 med syfte att bidra till bättre
möjligheter att med rätt behandling bromsa risken för dialys och transplantation.
Ansökan beviljas med 80 000 kr.